Меню KDT

Мемлекеттік рәміздер

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік рәміздері                       
                               толығырақ ...

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы

№48 мектеп-лицейінің сайтына қош келдіңіздер / Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы ауданы, 4 шағын ауданы, Жирентаев көшесі 15/2, тел: 50-16-56 / факс: 50-16-56 / Электрондық почта: 48.astana-mektep@mail.ru / Мектебімізге қатынауға болатын автобустар: 23, 26, 18, 3, 5, 40, 14, 4.      

Математика, физика, информатика әдістемелік бірлестігі мұғалімдерінің кәсіби білімдерін көтеру жоспары 

Саяси білім

деңгейін көтеру

Әдістемелік шеберлікке

шыңдау

Педагогикалық және психоло-гиялық теориялық оқып-зерттеу

Теориялық

білімді жетілдіру

- ҚР жоғарғы педагогика-лық білім тұжырым-дамасы (14 сәуір

2004 жыл);

- Бала құқықтары туралы Конвенциямен танысу;

- Білім басқармасының құжаттарымен танысу;

- ҚР Президентінің Қазақ-стан  халқына «Қазақ-стан экономикалық, әлеу-меттік және саяси жедел модернизациялау жолын-да» жолдауы, 18 ақпан 2005 жыл;

- ҚР-ның «Баланың құқықтары туралы» Заны 8 тамыз 2002 жыл;

- Қазақстан Республика-сының  2015 жылға дейін білімді дамыту тұжырым-дамасы 26 желтоқсан 2003 жыл.

- мектепшілік әдісте-мелік кенсе конферен-ция;

- үш тілде оқытудағы математика және ин-форматиканің ролі;

- Республикалық кон-ференцияға қатысу.

- мұғалімдер арасын-да сауалнама өткізу:

 «Дарынды ,қаблетті

оқушылар қандай

болу керек?»;

- математика және информатика тақыры-бына ғылыми жұмыс-тар жүргізу.

 

- мерзімдік басылымдар-мен жұмыс жүргізу;

- жана технологиямен таңысу

Методикалық деңгейді көтеру

Өз пәні бойынша білімді тереңдету, жаңа бағдарлам мен оқулықтарды оқып зерттеу

Мектеп, оқу-тәрбие жұмысы бойынша

 

- қалалық, республи-калық және халықара-лық конференциялар-ға, семинар және білі-мін жетілдіру курста-рына қатысу;

- өзара сабаққа қаты-су;

- ашық сабақтар өткі-зу;

- күнтізбелік жоспар-ларды құру;

- сабақтардың элек-трондық нұсқауларын қолдану.

- әдістемелік жаңа-лықтармен танысып, сабақты түрлендіріп өткізу.

- әдістемелік бірлестік жұмысына белсене қа-тысу;

- ашық сабақтар және сыныптан тыс іс-ша-ралар ұйымдастыру;

- пән апталығына қа-тысу;

- Ата-аналармен  бай-ланыс жұмыс өткізу;

- Мектепшілік іс-ша-раларға белседі қаты-су;

- Сыныптан тыс іс- шараларды өткізу.

 

 

Басты мәзір

Мемлекеттік рәміздер

Сілтемелерastana

 


 •             
 •             astana.png
 •             balakorgau.png
 •             cdo.png
 •             e-learing.png
 •             Emblem_of_Kazakhstan.svg.png
 •             Enulogo.png
 •             Ipo.png
 •             Kazakhstan.png
 •             logo_daryn_large.png
 •             nazarbaev_university.png
 •             nisz.png